ΕΦΠ 08: Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομία ΙΙ

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Επιχειρηματικά σχέδια (Business Plan), Αποτίμηση Επενδύσεων, Διαχείριση Κινδύνων Αποσκοπώντας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παροχής γνώσης για τις ανάγκες και της αγοράς εργασίας, το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans), με έμφαση στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα […]

ΕΦΠ  07: Διαχείριση Δεδομένων ΙΙ

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) Το μάθημα αφορά σε προχωρημένα θέματα διαχείρισης δεδομένων, όπως στην εξοικείωση των φοιτητών με θεμελιώδεις έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος περιλαμβάνονται […]

ΕΦΠ 06: Υπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές II

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία, Υπολογιστικό Νέφος, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ασφάλεια Συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται προχωρημένα θέματα που αφορούν στις υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές. Βασικό πυλώνα αποτελούν τα θέματα διαχείρισης και ασφάλειας συστημάτων και υποδομών, οπότε και παρουσιάζονται τα βασικά δομικά στοιχεία (κρυπτογραφία, πιστοποιητικά), βασικές κατηγορίες επιθέσεων, πρωτόκολλα προστασίας δικτυακών υποδομών (VPN, […]

ΕΦΠ 05: Ανάπτυξη Λογισμικού ΙΙ

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και η πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονες γλώσσες και περιβάλλοντα προγραμματισμού, με έμφαση στον προγραμματισμό κινητών συσκευών σε περιβάλλον Android. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το αντίστοιχο περιβάλλον προγραμματισμού και θα αναπτύξουν απλές εφαρμογές για κινητές συσκευές. Επίσης, γίνεται εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή […]

ΕΦΠ 04: Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομία I

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Οικονομικά της ψηφιακής Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Η τεχνολογία υπήρξε πάντοτε συνυφασμένη με την πρόοδο της κοινωνίας. H κατάλληλη εκμετάλλευση της τεχνολογίας επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ η ικανότητα των ηγετικών στελεχών τους για διαχείριση της τεχνολογίας είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των οργανισμών. Στόχος του μαθήματος είναι η […]

ΕΦΠ 03:  Διαχείριση Δεδομένων I

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data) Το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των δεδομένων τα οποία πρέπει να διαχειριστούν, προκειμένου να μετατραπούν σε πληροφορία και γνώση. Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου οι φοιτητές να […]

ΕΦΠ 02: Υπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές I

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα Επικοινωνιών Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη σύγχρονη τεχνολογία, και τις εφαρμογές της. Πραγματοποιείται εισαγωγή στην αρχιτεκτονική των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων τη διαχείρισή τους και τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές […]

ΕΦΠ 01: Ανάπτυξη Λογισμικού Ι

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5 Αλγοριθμική σκέψη, Εισαγωγή στον  Προγραμματισμό, Τεχνολογία Λογισμικού, Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση, με απλό και κατανοητό τρόπο, των βασικών αρχών της αλγοριθμικής σκέψης και του δομημένου προγραμματισμού και να εισαγάγει τους φοιτητές στη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού.  Στο πλαίσιο αυτό, θα διδαχθεί η σχεδίαση απλών αλγορίθμων, η […]