ΕΦΠ 03:  Διαχείριση Δεδομένων I

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data)

Το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των δεδομένων τα οποία πρέπει να διαχειριστούν, προκειμένου να μετατραπούν σε πληροφορία και γνώση. Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων. Επίσης παρουσιάζεται η SQL, η γλώσσα διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων, ενώ πραγματοποιείται εισαγωγή στη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data analysis), ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος