ΕΦΠ 08: Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομία ΙΙ

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Επιχειρηματικά σχέδια (Business Plan), Αποτίμηση Επενδύσεων, Διαχείριση Κινδύνων

Αποσκοπώντας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παροχής γνώσης για τις ανάγκες και της αγοράς εργασίας, το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans), με έμφαση στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό επιχειρηματικού πλάνου, τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών και την επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μεταβολή των παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, της αποτίμησης επενδύσεων, της διαχείρισης κινδύνων και ρίσκου, καθώς και οι βασικές αρχές και οι στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing). Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας, προκειμένου να παρασχεθεί ένα πλήρες γνωσιακό πλαίσιο, αλλά και οι βασικές αρχές της επιχειρησιακής αναλυτικής (Business Analytics), η οποία αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις, δύνανται να αξιοποιήσουν τα δεδομένα (data sets) για λήψη στρατηγικών σχεδόν πραγματικού χρόνου αποφάσεις. Τέλος, γίνεται αναφορά σε θέματα που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) αναπόσπαστο μέρος μιας επιχειρησιακής διαδικασίας.