ΕΦΠ 01: Ανάπτυξη Λογισμικού Ι

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Αλγοριθμική σκέψη, Εισαγωγή στον  Προγραμματισμό, Τεχνολογία Λογισμικού, Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση, με απλό και κατανοητό τρόπο, των βασικών αρχών της αλγοριθμικής σκέψης και του δομημένου προγραμματισμού και να εισαγάγει τους φοιτητές στη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού.  Στο πλαίσιο αυτό, θα διδαχθεί η σχεδίαση απλών αλγορίθμων, η χρήση ψευδοκώδικα και διαγραμμάτων ροής, καθώς και η εκμάθηση της απλής αλλά ισχυρής και ευρέως διαδεδομένης γλώσσας προγραμματισμού Python.

Επίσης, παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της τεχνολογίας λογισμικού (software engineering) καθώς και της ανάπτυξης εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών πλατφορμών.