ΕΦΠ 05: Ανάπτυξη Λογισμικού ΙΙ

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και η πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονες γλώσσες και περιβάλλοντα προγραμματισμού, με έμφαση στον προγραμματισμό κινητών συσκευών σε περιβάλλον Android. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το αντίστοιχο περιβάλλον προγραμματισμού και θα αναπτύξουν απλές εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Επίσης, γίνεται εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (object oriented programming), παράλληλα με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων με χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως Python ή JAVA. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικότερες δομές δεδομένων, όπως λίστες, στοίβες, πίνακες, δέντρα κλπ.