ΕΦΠ 06: Υπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές II

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία, Υπολογιστικό Νέφος, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ασφάλεια Συστημάτων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται προχωρημένα θέματα που αφορούν στις υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές. Βασικό πυλώνα αποτελούν τα θέματα διαχείρισης και ασφάλειας συστημάτων και υποδομών, οπότε και παρουσιάζονται τα βασικά δομικά στοιχεία (κρυπτογραφία, πιστοποιητικά), βασικές κατηγορίες επιθέσεων, πρωτόκολλα προστασίας δικτυακών υποδομών (VPN, TLS), εργαλεία ανίχνευσης και αποτροπής επίθεσης (antivirus, intrusion detection, firewalls).

Επίσης, αναλύονται θέματα που αφορούν στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing), το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο σύγχρονο υπολογιστικό μοντέλο. Μελετώνται οι διάφοροι τύποι νεφών, τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών, ο τρόποι  τιμολόγησης, οι κύριες κατηγορίες υπηρεσιών, αρχιτεκτονικές και σενάρια χρήσης καθώς και πρακτικές πλευρές χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, παρουσιάζονται και οι αρχές λειτουργίας του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things -IoT) το οποίο βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος και παρέχει απεριόριστες υπηρεσίες και δυνατότητες δικτύωσης.