Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Πληροφορίες:
Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο 1

Μπάρδα Κωνσταντία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Καλλιθέα
Τηλ: (210) 95 49 116
FAX : (210) 95 49 252
E-mail: career at hua dot gr

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η σύγχρονη εποχή, στην οποία ζούμε, δεν απαιτεί μόνο την απόκτηση γνώσης, αλλά κυρίως την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή της γνώσης αυτής στην πράξη.

Δυστυχώς, όμως, οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και ο ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός, αναγκάζουν τις περισσότερες φορές τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων ή να παραμένουν άνεργοι ή να βρίσκουν επαγγελματική διέξοδο σε χώρους εργασίας, που δεν σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς επίσης και προς την κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης των προπτυχιακών φοιτητών στην αγορά εργασίας, κινείται το Γραφείο Διασύνδεσης.

΄Ενα Γραφείο Διασύνδεσης δεν υπόσχεται ότι θα βρει εργασία σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους που απευθύνονται σε αυτό. Υπόσχεται όμως να παράσχει την απαιτούμενη πληροφόρηση, ώστε ο ίδιος ο φοιτητής να μπορέσει μόνος του να επιλέξει την εργασία που του ταιριάζει, ή εάν επιθυμεί, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

΄Ετσι, βασικός σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων ή άλλων παραγωγικών φορέων, στους οποίους θα μπορούσαν να απορροφηθούν φοιτητές ή πτυχιούχοι, αξιοποιώντας κατάλληλα τις γνώσεις τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο θεσμός των Γραφείων Διασύνδεσης, αν και είναι αρκετά διαδεδομένος στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στη χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε ένα αρχικό στάδιο.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ως νέο Α.Ε.Ι., που ενδιαφέρεται όχι μόνο για τη σωστή επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του, αλλά και για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ίδρυσε Γραφείο Διασύνδεσης με κύριο στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών και των πτυχιούχων του με την αγορά εργασίας.

Η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης συνίσταται στις εξής δραστηριότητες:

1. Παροχή πληροφοριών

Η πληροφόρηση που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης συνίσταται στη:

– Συλλογή στοιχείων για τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης για επιμορφωτικά σεμινάρια, μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται στους φοιτητές και στους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου.

– Ενημέρωση της αγοράς εργασίας για το έργο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες του φοιτητικού τους δυναμικού.

– Πληροφόρηση των φοιτητών και των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου για τους τρόπους αναζήτησης και διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας, καθώς και συμπεριφοράς σε μια συνέντευξη.

– Διοργάνωση ημερίδων με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και των πτυχιούχων σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σε διαφόρους τομείς της αγοράς εργασίας. Eτσι δίδεται και η δυνατότητα μιας πρώτης γνωριμίας των φοιτητών και των πτυχιούχων με υπευθύνους των φορέων εργασίας.

2. Συμβουλευτικές δραστηριότητες

Στη δύσκολη μεταβατική περιόδο, κατά την οποία ο φοιτητής και ο πτυχιούχος περνά από τον Πανεπιστημιακό χώρο στο χώρο εργασίας σημαντικό ρόλο παίζει η παροχή υποστήριξης και συμβουλών για τη λήψη αποφάσεων, σχετικών με την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και των πτυχιούχων του, σε μια προσπάθεια να τους βοηθήσουν να διαγνώσουν τις ικανότητες και τα προσόντα τους. ΄Ετσι, θα αυξηθούν οι πιθανότητες των φοιτητών να ακολουθήσουν εκείνη την επαγγελματική κατεύθυνση ή εκείνα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα αξιοποιούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο.

Η ενεργοποίηση όλων των παραπάνω διαδικασιών υποστήριξης του φοιτητή ή του πτυχιούχου από το Γραφείο Διασύνδεσης, γίνεται αμέσως μετά τη συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος, το οποίο κατατίθεται στο Γραφείο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε υπηρεσίες των υπουργείων Γεωργίας και Πρόνοιας. Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στις Σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Σε αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους. Σε φορείς ΄Ηπιου Τουρισμού, σε επιχειρήσεις διακίνησης τροφίμων, στους οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.ά. Σε προγράμματα και μελέτες:

Λαϊκής Επιμόρφωσης. Τοπικής – Κοινοτικής – Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενημέρωσης του καταναλωτή. Προστασίας του Περιβάλλοντος, κ.α.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διατροφική αγωγή ασθενών και ατόμων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες, καθώς και σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Στη βιομηχανία τροφίμων για την προώθηση προϊόντων, καθώς και για το σχεδιασμό, την τροποποίηση και αξιολόγηση νέων προϊόντων διατροφής. Σε μονάδες μαζικής παραγωγής και διανομής γευμάτων, καθώς και σε μονάδες μαζικής σίτισης. Σε ερευνητικά κέντρα όπου συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση μεταβολικών, διατροφικών και επιδημιολογικών προγραμμάτων

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Γεωγραφίας

Σε βιομηχανικές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Σε τράπεζες. Σε ασφαλιστικές, διαφημιστικές και μελετητικές εταιρείες. Σε εταιρείες κατασκευής χαρτών. Σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε φορείς κοινωνικής οικονομίας. Σε Υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Αμυνας κ.λ.π.), υπηρεσίες και οργανισμούς (Γ.Υ.Σ., Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων κ.λ.π.). Σε διεθνείς οργανισμούς. Στην εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε κλίμακας και αντικειμένου (τράπεζες, ασφαλιστικές, μελετητικές εταιρείες κλπ), σε φορείς πληροφορικής και έρευνας, στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο Τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς και στην εκπαίδευση.