ΕΦΠ 04: Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομία I

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Οικονομικά της ψηφιακής Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η τεχνολογία υπήρξε πάντοτε συνυφασμένη με την πρόοδο της κοινωνίας. H κατάλληλη εκμετάλλευση της τεχνολογίας επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ η ικανότητα των ηγετικών στελεχών τους για διαχείριση της τεχνολογίας είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των οργανισμών.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση ανάπτυξης, χρήσης και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται και οι επιπτώσεις που έχουν στις βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού, με αναφορά στις επιχειρησιακές διαδικασίες, το ανθρώπινο δυναμικό, τη στρατηγική, αλλά και επιχειρησιακή κουλτούρα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Επιδίωξη του μαθήματος είναι να προσφέρει στον κάθε φοιτητή, ειδικά σε όσους δεν έχουν το σχετικό υπόβαθρο, μια ολοκληρωμένη κατανόηση αναφορικά με το πώς χρησιμοποιείται η ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και το πώς ενσωματώνονται οι σύγχρονες τεχνολογίες της ψηφιακής καινοτομίας, όπως είναι τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things),  η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και η Ρομποτική (Robotics). 

Επίσης, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, το μάνατζμεντ ενός οργανισμού  και τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών (corporate), επιχειρηματικών (business) και λειτουργικών (functional) στρατηγικών μέσω της οργανωσιακής δομής και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία ανάλυσης των κοινωνικών δικτυών και οι εφαρμογές τους στις επιχειρησιακές διαδικασίες, με αναφορά σε τεχνικές και μεθόδους για την ανάλυση της συνεχούς ροής πληροφοριών σε offline ή/και online δίκτυα με στόχο τον εντοπισμό των μορφών διάδοσης πληροφοριών.