ΕΦΠ  07: Διαχείριση Δεδομένων ΙΙ

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

Το μάθημα αφορά σε προχωρημένα θέματα διαχείρισης δεδομένων, όπως στην εξοικείωση των φοιτητών με θεμελιώδεις έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος περιλαμβάνονται η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη μηχανική μάθηση και την επισκόπηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο των πραγμάτων σε περιοχές όπως το εμπόριο, τα αυτόνομα οχήματα και την υγεία.

Επίσης, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία διατύπωσης προβλημάτων, αναζήτησης βιβλιογραφίας, οργάνωσης, σχεδιασμού, ανάλυσης δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων/προτάσεων, καθώς και στη Μεθοδολογία συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό οδηγό για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.