Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (Applied Informaticsαπονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και είναι ένα πρόγραμμα ανακατεύθυνσης σπουδών (conversion course). Απευθύνεται σε επιστήμονες, πτυχιούχους Τμημάτων που δεν ανήκουν στο χώρο της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλλάξουν κατεύθυνση σε σχέση με τις προπτυχιακές σπουδές τους και να εστιάσουν σε έναν εντελώς καινούριο και καινοτόμο τομέα, όπως είναι ο τομέας της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας γενικότερα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας αλλά και η εκπαίδευση επιστημόνων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίοι δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής προκειμένου, αφ’ ενός να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς εργασίας σε στελέχη πληροφορικής, αφ’ ετέρου να δοθούν εργασιακές προοπτικές σε απόφοιτους σχολών όπου παρατηρείται ανεργία. Τέτοιες είναι οι Ανθρωπιστικές και οι Φιλοσοφικές Σχολές αλλά και κάποια Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών, όπως Μαθηματικών, Φυσικών, κλπ. Αντίστοιχα προγράμματα είναι αρκετά δημοφιλή, εδώ και αρκετά χρόνια, σε πολλές χώρες τόσο της Ευρώπης (όπως Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία) αλλά και του υπόλοιπου κόσμου (όπως στις ΗΠΑ). Έχουν ως σκοπό να εκπαιδεύσουν πτυχιούχους σε ένα νέο αντικείμενο και τους προετοιμάζουν για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αμβλύνει το χάσμα μεταξύ των μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι πτυχιούχοι (τμημάτων ΑΕΙ εκτός της Πληροφορικής) και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας ευρύτερα. Η γνώση, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη με την οποία οι φοιτητές του ΠΜΣ θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες τεχνολογικές απαιτήσεις της αγοράς αλλά και στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Οι σπουδές μπορούν να είναι είτε πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:

  • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε κατ’ ελάχιστο, 12 μήνες. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου οι σπουδές να ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης ανέρχεται στους 24 μήνες.
  • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης σε κατ’ ελάχιστο, 24 μήνες και 48 μήνες η μέγιστη. Κατ’ αναλογία, για τη μερική φοίτηση τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται τα δύο χειμερινά και εαρινά εξάμηνα και θα ακολουθεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο Πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα υπάρχει η δυνατότητα η ανάθεση της διπλωματικής να γίνεται κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του δεύτερου έτους.

 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους οι απόφοιτοι θα έχουν ειδικευθεί στον τομέα της Πληροφορικής και τη Ψηφιακής Τεχνολογίας γενικότερα, καθώς θα:

  • αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.
  • εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία και θα συμβάλλουν δημιουργικά σε αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά έργα της νέας ψηφιακής εποχής.
  • αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
  • έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής.

 

Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι στενά συνδεδεμένο με θέματα τεχνολογικής αιχμής, αλλά και με τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό και θα πραγματοποιείται και περιοδική αναπροσαρμογή του προγράμματος, ακολουθώντας και τις διεθνείς τάσεις, όπως αυτή αποτυπώνεται και από τα αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημίων του εξωτερικού που έχουν ενσωματώσει τέτοιου είδους ΠΜΣ στα προγράμματα σπουδών τους. Επιπλέον, για τη διαμόρφωση και αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών θα λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες της αγοράς, όπως αυτή εκφράζεται από τους σχετικούς φορείς, όπως ΣΕΒ, ΣΕΠΕ, Επιμελητήρια, κλπ.

Τέλος, ανάμεσα στους στόχους του ΠΜΣ είναι και η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, αλλά και σε διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις προπτυχιακές σπουδές των φοιτητών, παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές για την εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας. Αυτό επιτυγχάνεται με ποικίλα μέσα, όπως εξοικείωση με τον τρόπο διεξαγωγής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναγνώριση έγκυρων βιβλιογραφικών πηγών, τη συστηματική μελέτη ερευνητικών άρθρων και μελετών ως κομμάτι της εκπόνησης εργασιών, καθώς και την παρακολούθηση προσκεκλημένων ομιλιών διακεκριμένων ερευνητών-επισκεπτών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.